หน่วยบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (ด้านเภสัชสนเทศและบริการสังคม)

แหล่งรวบรวมความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และช่องทางในการตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพ

45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. "เภสัชศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์"

 

A A A

1. อาจารย์ ดร. สุดารักษ์  แซ่ลือ

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ (ศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง)

3. ผศ.ดร.ภญ.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ (ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ)

5. ศ.ดร.ภญ.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี

6. รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์

7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน)

8. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร (ผศ.ดร.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน)

9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (ดร.ภก.ยงยุทธ เลิศศรีสถิต)

10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (ดร.ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์)     

พ.ศ. 2537-2539

พ.ศ. 2539-2541

พ.ศ. 2542-2544

พ.ศ. 2544-2545

พ.ศ. 2545-2547

พ.ศ. 2547-2560

พ.ศ. 2560-2562

พ.ศ. 2563-2564

พ.ศ. 2564 (เม.ย.- ก.ย.)

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล เมษายน 2565

CONTACT US074-288895
Send us a messagepharmacy-dic@pharmacy.psu.ac.th
Visit usคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์