หน่วยบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (ด้านเภสัชสนเทศและบริการสังคม)

แหล่งรวบรวมความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และช่องทางในการตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพ

45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. "เภสัชศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์"

 

  • Ethylene Glycol
  • AI-Health
  • CARP-67-expand
  • Estetrol
  • Webboard
  • depression
  • Fm88
  • Precision Medicine
  • Leptospirosis
  • Lepto-prophylaxis
loading...
บริการตอบคำถาม
แหล่งข้อมูลด้านยาและสุขภาพ
การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ
ประชุมสัมมนาประจำปี

ผ่านเว็บไซต์ http://drug.pharmacy.psu.ac.th

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 074-288895

ผ่านเว็บไซต์ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/webboard/

และ www.facebook.com/dicrxpsu

 

เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ ของนักศึกษาเภส้ชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ด้านสารสนเทศทางยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงานและผู้สนใจ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 "Critical Aprraisal of Research Articles for Pharmacy Practice"

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม / กำหนดการประชุม และลงทะเบียนได้ที่ https://regist.pharmacy.psu.ac.th/dic/

 

CARP DIC67

CONTACT US074-288895
Send us a messagepharmacy-dic@pharmacy.psu.ac.th
Visit usคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์