หน่วยบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (ด้านเภสัชสนเทศและบริการสังคม)

แหล่งรวบรวมความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และช่องทางในการตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพ

45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. "เภสัชศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์"

 

A A A

          หน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยความร่วมมือของ  รศ.ดร.ภก.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, ศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง, และ ดร.ภญ.สุดารักษ์ แซ่ลือ  ภายใต้การสนับสนุนของ รศ.ดร.ภก.ปิติ ทฤษฎิคุณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีระวุฒิ  รองคณบดีฝ่ายบริหารในสมัยนั้น   

          จากเดิมหน่วยเภสัชสนเทศฯ ตั้งอยู่ที่ร้านขายยาของคณะฯ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของคณะ และได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของคณะฯ  ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา    

          ปี 2539-2541 มีการจัดตั้งสำนักงานหน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม โดยใช้พื้นที่ห้องติดกับห้องสมุดเป็นสำนักงานของหน่วยฯ มีการจัดเวรให้อาจารย์กรรมการสลับกันอยู่ปฏิบัติงานตอบคำถามทางโทรศัพท์ และร่วมให้บริการข่าวสารด้านยาในจดหมายข่าวของคณะฯ ในคอลัมน์ "ปุจฉา วิสัชนา"

          ปี 2542 หน่วยเภสัชสนเทศฯ ภายใต้การบริหารงานของ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ (ศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง) รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ  สุธีระวุฒิ)  และประธานกรรมการ ผศ.ดร.ภญ.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ และทีมคณะกรรมการของหน่วยเภสัชสนเทศ ได้มีการพัฒนาและปรับรูปแบบการให้บริการครั้งสำคัญ ดังนี้

          1. บริการตอบคำถามด้านยาทางโทรศัพท์

          2. โครงการจัดทำจดหมายข่าวของหน่วยเภสัชสนเทศฯ  เผยแพร่ความรู้ด้านยาไปยังโรงพยาบาล รัฐ, ร้านขายยา ต่างๆ  โดยเฉพาะที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

          3. เพิ่มช่องทางการรับคำถามด้านยา จัดทำเว็บบอร์ด บริการตอบคำถามด้านยา ของหน่วยเภสัชสนเทศฯ พัฒนาระบบโดย  อาจารย์ ภก.นที สรพิพัฒน์  สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี   

          4. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ป.โท  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

          ปี 2543 เปิดให้บริการตอบคำถามทางเว็บบอร์ด อย่างเต็มรูปแบบ โดยทีมงานคณะกรรมการดำเนินงาน และมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเภสัชสนเทศ  โดยมี อาจารย์นที สรพิพัฒน์  ประธานดำเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวน 205 โรงพยาบาล และหน่วยเภสัชสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 7 มหาวิทยาลัย  ซึ่งสมาชิกสามารถร่วมให้บริการตอบคำถามทางเว็บไซต์ และได้รับการคิดภาระงานบริการวิชาการให้กับผู้ตอบทุกท่าน

          ปี 2544-2545  มี ผศ.ดร.ภญ.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ ประธานกรรมการ  ได้ริเริ่มให้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ โดยเชิญสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศรวมทั้งที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาด้วย  และในปีนี้ หน่วยเภสัชสนเทศฯ ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษา ป. ตรี เข้าฝึกปฏิบัติงานตอบคำถาม DIS และเปิดรับตลอดมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

          ปี 2557 รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ได้มีการเสนอขอปรับการคิดภาระงานการให้บริการตอบคำถามแก่อาจารย์ผู้ตอบคำถามทุกท่าน เพื่อสามารถนำไปประกอบการเขียนภาระงานต่อไปได้ ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงปัจจุบัน

          เว็บบอร์ด กระดานถามตอบเดิม พัฒนาโดย อาจารย์ ภก.นที สรพิพัฒน์ ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 ถึงเดือนกันยายน 2562 เซิฟเวอร์เสียหายไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณภานุชญา มณีวรรณ และคุณศิริพงศ์ ศิริวรรณ ได้ดำเนินการกู้ข้อมูลทั้งหมดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สำนักงานหน่วยเภสัชสนเทศฯ สามารถเปิดใช้ได้ที่ http://drugdb.pharmacy.psu.ac.th/webboard.asp   

          ในการนี้ทางหน่วยเภสัชสนเทศฯ จึงได้พัฒนาเว็บบอร์ดกระดานถามตอบคำถามขึ้นใหม่บนเว็บไซต์ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/ โดยคุณภานุชญา มณีวรรณ ภายใต้การสนับสนุนของ รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคนปัจจุบัน   

          ปัจจุบันหน่วยเภสัชสนเทศฯ  ได้เปิดให้บริการตอบคำถามด้านยา ทางหน้าเว็บบอร์ด โทรศัพท์ e-mail  ให้บริการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม, เป็นหน่วยฝึกการตอบคำถามวิชา DIS ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีให้บริการเผยแพร่บทความวิชาการ สาระความรู้ด้านยาและสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปผ่าน Facebook https://www.facebook.com/dicrxpsu อีกหนึ่งช่องทาง

 

รวบรวมข้อมูลโดย คุณณัฏฐ์พัชร์  วรรณวิโร

เมษายน 2565

CONTACT US074-288895
Send us a messagepharmacy-dic@pharmacy.psu.ac.th
Visit usคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์