หน่วยบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (ด้านเภสัชสนเทศและบริการสังคม)

แหล่งรวบรวมความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และช่องทางในการตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพ

45 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. "เภสัชศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์"

 

A A A

 nantapong

อ.ดร.ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง

 Natthapat

คุณณัฏฐ์พัชร์ วรรณวิโร

นักวิชาการอุดมศึกษา

กรรมการและเลขานุการ หน่วยบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (ด้านเภสัชสนเทศและบริการสังคม)

CONTACT US074-288895
Send us a messagepharmacy-dic@pharmacy.psu.ac.th
Visit usคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์